Per poder donar resposta a aquesta necessitat de resolució ràpida i especialitzada dels conflictes que apareixen a l’esport, la UFEC ha considerat convenient i necessari impulsar la creació d’un Tribunal Arbitral específic de l’esport a Catalunya, acord que va ser aprovat a l’Assemblea General de l’entitat del 22 d’abril de 2016. Amb l’objectiu de garantir la independència jurídica i de funcionament del Tribunal, la UFEC ha convingut associar-se amb el Consell de l’Advocacia de Catalunya, el Col·legi d’Economistes de Catalunya i el Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l’activitat física i de l’esport en la denominada Associació d’arbitratge i mediació esportiva de Catalunya. Per aquest motiu l’Assemblea de l’Associació ha aprovat el present Reglament pel qual es crea el Tribunal d’Arbitratge Esportiu de Catalunya (TAEC); una jurisdicció arbitral esportiva que garanteixi als agents del sector la resolució de les seves controvèrsies en un marc d’absoluta imparcialitat i rapidesa, en dret o en equitat, comptant amb els especialistes del sector, amb subjecció a l’acord de voluntats previ i en observança a un procediment degudament reglat.

El present Reglament defineix l’estructura i composició del TAEC, preservant com a objectiu principal de la institució la garantia d’imparcialitat en les seves resolucions. L’estructura de la institució respon a una configuració jeràrquica la direcció de la qual s’encarregarà a una Cambra de Govern del Tribunal amb una composició representativa dels principals agents del sector.

Consultar Estatuts del TAEC

Web TAEC

 

DSC_0224_low