El Servei de Compliment Normatiu busca establir els mitjans necessaris per tal de minimitzar, d’una banda, el risc d’incompliment de qualsevol normativa d’aplicació a la Unió i/o a les federacions esportives catalanes i, d’altra banda, incidir i impulsar una gestió ètica, transparent i responsable que asseguri la bona imatge i reputació de les entitats esmentades.

• Anàlisi dels riscos d’incompliment de la normativa.

• Dissenyar i aplicar protocols d’actuació i reacció sobre riscos d’incompliment detectats.

• Assessorament en el compliment de la legalitat vigent i/o uns estàndards d’ètica, responsabilitat i transparència.

• Establiment de mesures disciplinàries.

• Creació i seguiment de l’aplicació de codis ètics i de conducta.